Podsumowanie debaty

Przewodnim tematem zorganizowanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) Debaty „Znowelizowane zasady obrotu kruszywami", która w ramach Salonu Kruszyw odbyła się 9 maja 2012 roku, były konsekwencje zastąpienia dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych nr 89/106/EEC Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Nowelizacja prawa Unii Europejskiej, związanego z produkcją wyrobów budowlanych, wprowadzaniem ich do obrotu, jak również oceną zgodności tej grupy wyrobów, wymaga dokładnej informacji przygotowanej na potrzeby różnych środowisk oraz wymiany poglądów kompetentnych przedstawicieli różnych stron zainteresowanych tymi zagadnieniami.

 

Rozporządzenie uściśla prawa i obowiązki podmiotów wprowadzających wyroby na rynek (producentów, dystrybutorów, importerów, upoważnionych przedstawicieli). Nowe przepisy dodatkowo wymagają zarówno po stronie producenta jak też i odbiorcy sprecyzowania właściwości użytkowych wyrobu do jego zamierzonego zastosowania.

 

Przewodni temat debaty był dyskutowany w dwóch blokach problemowych poprzedzonych krótkimi prezentacjami wprowadzającymi, przygotowanymi przez organizatora debaty:

 1. Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu.
 2. Zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych.

Moderatorem dyskusji panelowej był dr Stefan Góralczyk – Dyrektor IMBiGS. Gośćmi zaproszonymi do udziału w dyskusji panelowej byli:

 • Andrzej Wiśniewski – przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
 • Anna Wilczewska – przedstawicielka Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych;
 • Aldona Mizgalska – przedstawicielka producenta kruszyw i firmy budowy dróg, COLAS Polska Sp. z o.o.;
 • Jadwiga Szuba – przedstawicielka producenta kruszyw i cementu, Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.;
 • Łukasz Leśnik – przedstawiciel producenta kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych, firmy budowy dróg, Eurovia Kruszywa SA;
 • Marek Krajewski – przedstawiciel producenta kruszyw, Grupy Lafarge – Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.;
 • Czesław Ilcewicz  – przedstawiciel jednostki badawczej i certyfikującej, IMBiGS;
 • Wojciech Wójtowicz – przedstawiciel jednostki badawczej i certyfikującej, IMBiGS.

Dyskusji panelowej przysłuchiwali się uczestnicy debaty – ponad 70 przedstawicieli producentów kruszyw i mieszanek mineralno-asfaltowych oraz reprezentantów firm wykonawczych i wystawców.

 

Podsumowując debatę, paneliści podkreślili najważniejsze zmiany wynikające z rozporządzenia:

 • Nowe uregulowania wynikające z rozporządzenia wprowadzają obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkowych zamiast deklaracji zgodności przewidywanych dyrektywą.
 • W przeciwieństwie do dotychczasowych uregulowań nowe rozporządzenie nie przewiduje stosowania regulacji krajowych w sytuacji, gdy dany wyrób budowlany został objęty Normą Zharmonizowaną.
 • Rozporządzenie likwiduje obowiązek opracowywania krajowych Aprobat Technicznych w sytuacji, gdy wyrób nie był objęty Normą Zharmonizowaną. Tym samym, konieczne będzie opracowywanie Europejskich Aprobat Technicznych. Ponownie jest to zmiana podkreślająca stosowanie jedynie przepisów europejskich, a nie - jak dotychczas - także krajowych.
 • Uwzględnione zostały warunki przejściowe przewidujące możliwość dalszego funkcjonowania znaku CE uzyskanego na podstawie dotychczasowych przepisów, ale pod warunkiem zastąpienia deklaracji zgodności odpowiednią deklaracją właściwości użytkowych.
 • Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania według rozporządzenia będą dotyczyły nowych wyrobów i asortymentów.
 • Rozporządzenie rozszerza zagadnienie nadzoru rynku dotyczącego wyrobów budowlanych.
 • Według uczestników debaty istnieje konieczność organizowania szkoleń w zakresie nowych przepisów, celem przygotowania producentów i odbiorców wyrobów budowlanych do stosowania wprowadzonych zmian zgodnie z rozporządzeniem.

Dr Stefan Góralczyk zaoferował pomoc specjalistów IMBiGS w realizacji tych szkoleń.

PATRONATY PRASOWE